Privacy Policy van de website www.samenhuurpact.be

Lawbox Colocation

Artikel 1 – Voorwerp

 

Onderhavige Privacy Policy is opgesteld door LD PROD BVBA, met maatschappelijke zetel te Klipveldstraat 80, 1180 Ukkel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 888.479.022 (hierna genoemd de “Verwerkingsverantwoordelijke”). De Verwerkingsverantwoordelijke oefent zijn activiteiten uit onder de commerciële benaming “Lawbox”.


Het voorwerp van onderhavige Privacy Policy is het informeren van bezoekers van de website op het adres www.samenhuurpact.be (hierna genoemd de “website”) met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Onderhavige Privacy Policy volgt uit het streven van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Indien de gebruiker wenst te reageren op een van de hieronder vermelde bepalingen, wordt deze uitgenodigd in de eerste plaats contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het post- of e-mailadres weergegeven in het hoofdstuk “contactgegevens” van onderhavige Privacy Policy.

Artikel 2 – Toestemming

 

Door toegang te verkrijgen tot de website en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij deze Privacy Policy. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt dat de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens, die door de gebruiker werden gecommuniceerd via de website en/of ter gelegenheid van de diensten die door de website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in deze Privacy Policy.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gegrond is op basis van een voorafgaandelijk gegeven toestemming, heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken via zijn gebruikersprofiel op de website. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden voor de intrekking van de toestemming.

Artikel 3 - Welke gegevens verzamelen wij?

 

Door de website te bezoeken en de diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt:

 

o het IP-adres van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;

o het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft meegedeeld, en in het algemeen elektronische identificatiegegevens;

o het e-mailadres, de voor – en achternaam, het postadres, het telefoon- en GSM-nummer en, in voorkomend geval, de maatschappelijke benaming en zetel, het ondernemingsnummer en het telefoonnummer van de onderneming, wanneer de gebruiker zich toegang verschaft tot het gedeelte van de website dat enkel toegankelijk is na registratie;

o het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht;

o de gegevens die worden ingevuld om juridische documenten op te stellen via de website, voor zover het persoonsgegevens betreft;

o alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website, door te chatten met de Verwerkingsverantwoordelijke op de website, door gebruik te maken van de diensten aangeboden op de website of door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website.

Het is mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke tevens gegevens verzamelt die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor eendert welk doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website te verbeteren en/of om de aangeboden producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke te verbeteren.

Ingeval persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat dat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

Artikel 4 - Manieren van verzameling van persoonsgegevens


De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen:
- d.m.v. het contactformulier en andere toepassingen om de gebruiker bijstand te verlenen (bv. Een chatfunctie);
- d.m.v. de inschrijving op de website;
- d.m.v. het gebruik van de diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke op de website, en met name via de toepassing om juridische documenten op te stellen.

 

Artikel 5 - De doelen van de verwerking van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:

 • het beheer en de controle waarborgen van de aangeboden diensten;
 • het opstellen van de gewenste juridische documenten;
  • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;
  • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
  • het opstellen van statistieken (met behulp van geanonimiseerde gegevens);
  • het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
  • toelaten dat de interesses van de gebruiker in het kader van de dienstverlening beter worden geïdentificeerd.

 

De persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld en worden niet voor direct marketingdoeleinden aangewend. De Verwerkingsverantwoordelijke kan er echter toe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven dergelijk gebruik te weigeren.

Artikel 6 - Duurtijd van de bewaring

 

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

Wanneer de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, worden de gegevens van de gebruiker maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Na afloop van de bewaringstermijn zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar (anoniem) werden gemaakt.

Artikel 7 - Toegang tot de gegevens en kopieën

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het hoofdstuk “contactgegevens” van deze Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden.


De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

 

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

De kopie van zijn gegevens zullen aan de gebruiker meegedeeld worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De Verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

Artikel 8 - Recht op verbetering

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het hoofdstuk “contactgegevens” van deze Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

Artikel 9 - Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het hoofdstuk “contactgegevens” van deze Privacy Policy, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het hoofdstuk “bezwaar en klachten” van deze Privacy Policy.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het hoofdstuk “contactgegevens” van deze Privacy Policy, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

Artikel 10 - Het recht op beperking van de verwerking

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het hoofdstuk “contactgegevens” van deze Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de beperking/schorsing verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

o wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;
o wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
o wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
o gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke van de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

 

Wanneer de verwerking geschorst werd krachtens deze bepaling, mogen de persoonsgegevens slechts na instemming van de gebruiker worden verwerkt, met uitzondering van de bewaring ervan of om rechten in rechte vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te vrijwaren, of nog, omwille van redenen van openbaar belang van de Europese Unie of één van haar lidstaten.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking/schorsing van de werking wordt opgeheven.

Artikel 11 - Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het hoofdstuk “contactgegevens” van deze Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

o de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
o de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere grondslag voor verdere verwerking;
o de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
o de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
o de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 3 volgende gevallen:


o van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
o van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
o van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dien zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zouden zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Artikel 12 - Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Privacy Policy, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke:

o indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
o indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke van gegevens met een persoonlijk karakter, voor zover dit technisch mogelijk is.

Artikel 13 - Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

 

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, huidig Privacy Policy naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

Artikel 14 – Veiligheid

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde de veiligheid te garanderen van de verwerkte gegevens, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Artikel 15 - Bezwaren en klachten

 

Indien de gebruiker meent dat de verwerkingsverantwoordelijke huidig Privacy Policy of de reglementering ter zake niet naleeft, wordt hij uitgenodigd de verwerkingsverantwoordelijke te contacteren op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig Privacy Policy.

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.

Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35,

commission@privacycommission.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.


Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

 

Artikel 16 – Contactgegevens

 

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidig Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:


Per e-mail : contact@lawbox.be.
Per post : Waversesteenweg 1110, 1160 Oudergem.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze Privacy Policy wordt beheerst door het Belgische recht.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Brussel.

 

Artikel 18 – Slotbepalingen

 

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidig Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

Onderhavige versie van het Privacy Policy dateert van 23/03/2018.